מה הערך של ערך?

כנס קדמה ה-5, ערכים, מורים ומה שביניהם

חנוכה 2015

איך מורה מעביר ערך? דדךףדגחכחגדחכףגדצתצבבתגץבתץת.שתדב\זבץת,שדףךגףד.גסתבדשףגב
עכיכיעכיעיעיע