De gemeente Zwolle in 2030

Overheid 2030 - Innovatief organiseren - 1e versie

Zwolle in 2015

De samenleving verandert in een hoog tempo, wat samen gaat met veel nieuwe trends en ontwikkelingen. Trends en ontwikkelingen die momenteel een belangrijke rol spelen voor de gemeente Zwolle zijn de leegstandsproblematiek in de binnenstad, de veranderde wensen en behoeften van burgers, ander consumentengedrag en de overgang van verzorgingsstaat naar een netwerksamenleving.


Mede door deze ontwikkelingen heeft de gemeente Zwolle een visie geschreven voor de binnenstad van Zwolle. De gemeente wil graag in samenwerking met haar stakeholders een duidelijke breed dragende visie creëren voor de binnenstad van Zwolle in 2030. Dit houdt in dat de gemeente samen met haar stakeholders zoekende is welke rol zij in 2030 in moet gaan nemen.


Zwolle geeft zelf de volgende quote als leidend aan: "We willen een professionele, betrouwbare en ambitieuze overheid zijn die meedenkt, transparant werkt en de kracht van andere partners gebruikt om haar doel te bereiken en daarmee midden in de samenleving staat."

Mindmap 2015

Big image

Bij het visualiseren van het netwerk van de binnenstad van Zwolle in 2016, is naar voren gekomen dat er sprake is van chaotische verbindingen. Er bestaat een verbinding tussen het college van B&W, ambtelijke organisatie en de burgerparticipatie. Het netwerk burgerparticipatie staat in een één richtingslijn naar de stakeholders toe, deze verbinding is niet wederkerig. Dit komt omdat de burgers niet weten bij wie ze terecht kunnen voor een burgerinitiatief of een vraag. Daarnaast proberen ambtenaren burgerparticipatie te stimuleren, door zelf ideeën bij burgers aan te wakkeren. Deze streep is eenzijdig gezet, omdat burgers niet of nauwelijks zelf met ideeën komen. De stakeholders die wel ideeën hebben en initiatief nemen, stappen vaak naar een persoon binnen de gemeente waar zij al vaker contact mee hebben gehad.

Stakeholders netwerk

Het netwerk stakeholders staat als kleine eilandjes en met losse verbindingen in contact met het netwerk gemeente Zwolle en het economisch netwerk. Er is totaal geen eenduidigheid en netwerken fungeren in losstaande verbindingen van elkaar. Er is zodoende geen sprake van kennisuitwisselingen en er wordt geen gebruik gemaakt van elkaars capaciteiten.


Het economisch netwerk is anno 2016 het thema in de binnenstad van Zwolle. Op dit moment staan winkels, horecagelegenheden en werkgelegenheid centraal in de binnenstad. Stakeholders komen voor een dagje winkelen of om lekker te eten naar de binnenstad toe. Hierdoor is de binnenstad van Zwolle vooral eenzijdig en maakt zij onvoldoende gebruik van haar rijke, culturele historie. De stakeholders hebben onderling weinig contact met elkaar, dit wordt ook gezien in de hoeveelheid groepen van stakeholders. Door de beperkte samenhang en individuele belang, hebben zij allemaal verschillende lijntjes met de gemeente. Hierdoor wordt de chaos nog erger en is er geen sprake van onderlinge samenwerking. .


Binnen de gemeente zelf is ook sprake van veel onduidelijkheid, omdat er sprake is van verschillende inzichten bij ambtenaren, waarbij goedkeuring van de gemeenteraad over het college van B&W noodzakelijk is. Daarnaast blijkt dat het contact tussen de gemeenteraad en ambtenaren verloopt via de gemeentesecretaris, er is dus geen sprake van rechtstreeks contact.

Zwolle in 2030

Big image

Bij het visualiseren van het netwerk van de binnenstad van Zwolle in 2030, is er veel dynamiek mogelijk. De stakeholders van de binnenstad van Zwolle worden gegroepeerd in vijf categorieën. Ondernemers, culturele instellingen, studenten, burgers en buurtbewoners. Iedere groep dient een inspirator aan te wijzen, die hun belangen zal vertegenwoordigen bij de gemeente. Verder dient de inspirator als aanspreekpunt voor alle netwerken. De inspirator werkt bij de gemeente, maar wordt uitbetaald door de nationale overheid, ter voorkoming van belangenverstrengeling. Naast dat de inspirator als aanspreekpunt dient en contact legt met de verantwoordelijke realisator (ambtenaar), kunnen individuen uit de stakeholders groep ook zelf naar een realisator. Dit komt voor wanneer een stakeholder iets moet regelen vanuit eigen belang wat geen invloed heeft op zijn omgeving.

Inrichting gemeente

De onduidelijkheid binnen de gemeente Zwolle wordt ook weggenomen door een minder bureaucratische inrichting te organiseren. De gemeenteraad zal verdwijnen; zij fungeert onvoldoende binnen de inrichting en heeft voornamelijk een remmende functie. Bovendien pikt de raad onvoldoende veranderingen op in de binnenstad en opereert zij vooral vanuit partij belang. Daarvoor in de plaats komt de burgerlijke visiegroep, die bestaat uit vijf visionisten en één visionair.


De visionair dient als gezicht van de overheid. De burgerlijke visiegroep wordt democratisch gekozen. Stemgerechtigden kunnen op visionisten kiezen die een visie uitdragen voor de binnenstad van Zwolle voor vijf jaar. De bewoners van de Zwolle kunnen stemmen op deze visies c.q. visionisten. De visie moet de meeste stemmen dient als raamwerk. Op basis van de verkiezingsuitslag dienen er zich nog vier visionisten aan te sluiten bij de burgerlijke visiegroep, waardoor de vijf visies tot één gezamenlijke visie worden gesmeed. Essentieel voor de visie is dat deze de kaders aangeeft en dat hier in samenwerking met de inspiratoren vorm aan wordt gegeven in de dagelijkse praktijk.


De burgerlijke visiegroep heeft als functie om budgetten vast te stellen voor de iedere stakeholdersgroep, die zij vervolgens naar eigen inzicht mogen uitgeven, in samenspraak met elkaar. Twee derde van de stakeholdersgroep moet voor het initiatief zijn. Naast dat de gemeente geld beschikbaar stelt ter ondersteuning van de culturele binnenstad, kennen elke stakeholders groep ook een eigen verdienmodel. Het verdienmodel voor ondernemers en culturele instellingen is de Bedrijven Investering Zone. Voor burgers en buurtbewoners blijft dit gemeentelijke belastingen en voor studenten zal de school meefinancieren.

Realisatoren

Naast de burgerlijke visiegroep kent de gemeente ook realisators. Zij hebben de uitvoerende taak binnen de gemeente. Zij zijn professioneel, deskundig op hun eigen vakgebied en woonachtig in de gemeente Zwolle om meer binding te krijgen met de binnenstad. De realisators krijgen tevens meer beslissingsbevoegdheid over onderwerpen, die gericht zijn op een looptijd tot en met twee jaar. Is de looptijd langer dan twee jaar beslist de burgerlijke visiegroep of het binnen de visie past.

Netwerk

Tevens kent de binnenstad nog het netwerk culturele binnenstad. Alles fungeert ter verbetering van de culturele binnenstad. Zowel de visie van de burgerlijke visiegroep als de initiatieven van de stakeholders. De culturele binnenstad is de binnenstad voor de toekomst, waardoor de gemeente Zwolle een belangrijker speler wordt en blijft, aantrekkelijk voor iedereen.


Het netwerk van de binnenstad van Zwolle wordt eenduidig en overzichtelijk. Er ontstaan kortere lijnen tussen de gemeente en de stakeholders, hierdoor kan de culturele binnenstad op bloeien en kan de gemeente een participerende houding aannemen!

Beoordelingsformulier Overheid 2030

Voor het beoordelingsformulier kunt u klikken op de onderstaande link. Graag deze in te vullen voor 6 januari 2016.