Refleksioon

Karolin Margens

Mis on refleksioon?

Refleksiooni defineeritakse kui aktiivset teadvustatud indiviidi tegevuse või tegevuse aluseks olevate väärtuste, uskumuste või arusaamade isiklikku või toetatud analüüsiprotsessi, mille tulemusel toimub indiviidi seni kasutatud lahenduste, strateegiate ja toimimise muutmine või säilitamine tuleviku arengut silmas pidades, kujunevad uued teadmised, toimub õppimine ja käitumise muutumine (Lepp, 2009).

Lihtsamalt öeldes võib refleksioonist rääkida kui tagasivaatamisest, analüüsimaks toimunud situatsiooni; kusjuures tagasivaatamine võib toimuda nii asetleidva situatsiooni ajal kui ka peale seda.

Refleksiooni tulemusena saadud järeldust peaks õpetaja kasutama uutes tegevustes, kusjuures samu vigu tegemata.

Refleksiooni eesmärgid.

  • Refleksioonieesmärgiks on õppimine kogemusest (Stein, 2000; Wetzstein & Hacker, 2004).


  • Refleksiooni eesmärgiks on analüüsi käigus muuta seni kasutatud probleemseid strateegiaid ja toimimismustreid kvalitatiivselt paremini toimivateks, tuleviku arengut silmas pidades.


Seega refleksiooni on vaja selleks, et me õpiks oma vigadest ning oleksmine teadlikud ning tunnistaksime oma vigu. Kui vigu ei tunnista, siis ei saa neid ju ka parandada?

Igal probleemil on mitu lahendust ning õigesti reflekteerides võib leida parima lahenduse.

Video refleksiivsest õppimisest.

What is Reflective Learning?
Seega refleksioon ei ole mõeldud ainult õpetajale tagasivaateks tunnist. Refleksiivse õppimise käigu õpib õpilane rohkem ning kasutab õpitut erinevates situatsioonides ning analüüsib seda.