ECONOMÍA

Alisson, David, Diego e Ahinara.

DEFINICIÓN.-Proceso mediante o cal obtemos produtos e servizos que cubren as nosas necesidades.

FASES.

-Produción: elabora os productos.

-Distribución: distribue ditos produtos.

-Consumo: é a compra destes produtos.

NECESIDADES E DESEXOS

 • Son infinitas.
 • Os medios para conseguilos son limitados.

SECTORES ECONÓMICOS

CONCEPTOS BÁSICOS

 • Beneficio: diferencia entre gastos e ingresos.
 • Ben: obxecto que satisface unha necesidade.
 • Servizo: satisface unha necesidade, pero non é un obxecto físico.
 • Custo da vida: gastos mínimos e indispensables.
 • Inflación: subida dos prezos.
 • Investimento: diñeiro precisado para manter un negocio.
 • Especulación: beneficio rápido baseado na variación dos prezos.
 • Mercado: lugar onde se xuntan a oferta e a demanda.
 • Produción: bens e servizos xerados pola actividade económica.
 • PIB: (produto interior bruto) valor total de todos os bens e servizos producidos nun territorio durante 1 ano.
Big image

AXENTES DA ACTIVIDADE ECONÓMICA

 • Persoas: participan na produción e son consumidores.
 • Empresas: producen bens ou servizos a cambio dun beneficio.
 1. Públicas ou privadas.
 2. diferentes tamaños.
 3. Individual ou cooperativa.
 • Estado: elabora leis e normas.

FACTORES PRODUTIVOS

Son imprescindibles para producir bens e servizos.


 • Traballo: actvidade humana necesaria para producir bens e servizos.
 1. Poboación activa: maiores de 16 anos que poden traballar. Poden estar parados ou ocupados.
 2. Poboación inactiva: maiores de 16 que non poden traballar.
 • Recursos naturais: empregano as empresas tanto renovables como non renovables.
 • Capital: todos os recursos non naturais para a produción.

* Físico: elementos materiais.

*Humano:canto máis formaos os traballadores máis produtividade.

*Financieiro: diñeiro para empezar a manter a empresa.


 • Tecnoloxía: conxunto de procedementos utilizados para producir bens e servizos .
*prod. manual: (persoa aporta forza e maneo das ferramentas).


*pro.mecanizada: (máquina aporta forza e a persoa manexa a ferramenta).

*prod. tecnificada: (as máquinas aportan forza e manexan as ferramentas).


 • Coñecemento e saber facer: Son os coñecementos necesarios para realizar unha actividade.
Big image
,

SISTEMAS ECONÓMICOS

 • É a maneira de producir bens e servizos e a forma en que se distribúen entre os habitantes.
 • Sistema de subsistencia: familias producen o que precisan.
 • Sistema comunista: o estado controla os procesos de actividade económica.
 • Sistema capitalista: sistema económico de libre mercado:
* propiedade privada.

*busca máximo beneficio.

*lei de oferta e demanda.

*libre copetencia.

 • Desviacións
*Monopolio: (unha empresa controla a produción e a venda)

*Oligopolio: (varias empresas controlan a produción e a venda).

 • Os estados teñen que intervir na economía para correxir problemas.