Where Brooklyn At?!

Check. Check. Check. Check. Check it outttttt

NYC. Chicago. DC. Seattle. Portland. Detroit. Miami. Baltimore. Boston. San Antonio.

and...Union Station Domination

RedBull