หน่วยที่ 1

รู้จักกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ในบทนี้ นักเรียนได้เรียนรู้ ทำความรู้จักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในด้านต่างๆ ดังนี้ ความหมาย ลักษณะ และผลกระทบ ให้นักเรียนลองศึกษาจากวีดิทัศน์ (Video) ที่ให้มาว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความหมายอย่างไร มีบทบาท และผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของผู้คนเราอย่างไรบ้าง
How technology has changed our lives

เทคโนโลยี

สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้


เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หมายถึง "เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ เกี่ยวข้องตั้งแต่การนำเข้าข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การเก็บรักษาและการแสดงผลข้อมูล รวมถึงเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดระบบการให้บริการ การใช้และการดูแลรักษาข้อมูล"


ความหมายของ เทคโนโลยี สารสนเทศ และเทคโนโลยรสารสนเทศ ให้นักเรียนคลิกที่คำว่า Voki เพื่อลิงก์ไปดูและฟังความหมายของแต่ละคำ Voki อ่านว่า (โว-กิ) เป็นเทคโนโลยีที่สามารถเปลี่ยนข้อความเป็นเสียงพูด (Text to Speech)


ผลกระทบ

วีดิทัศน์ (Video) แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ตลอดจนบุคคลสำคัญที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพัฒนาการเทคโนโลยี


When Computers Changed the World from the Revolution Exhibition

การสื่อสาร

การสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับชีวิต การทำงานของผู้คนเรา มีการพัฒนาที่ไม่สิ้นสุด


Did You Know?

บุคคลสำคัญ

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ขึ้น


Timeline พัฒนาการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร


อ้างอิง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. กรุงเทพฯ: สกสค.ลาดพร้าว, 2553.

ภาพบุคคลสำคัญจาก computerhope.com/people


วีดิทัศน์ Youtube