Schuldhulpverlening

BMC ontzorgt

Een wettelijke zorgtaak van 1 juli 2012, decentralisaties van taken en verantwoordelijkheden en een forse bezuinigingsopgave, dit alles in het licht van een groeiende vraag om een toenemende schuldenlast en complexere problematiek. De wet gemeentelijke schuldhulpverlening verplicht tot een integrale aanpak. De hulp en ondersteuning moet niet alleen gericht moet zijn op meer financiële armslag, maar ook op het kunnen meedoen in de samenleving. Uitgangspunt hierbij is dat de eigen verantwoordelijkheid van de burger centraal staat. Dit betekent dat de individuele verantwoordelijkheden van de burger in beginsel niet worden overgenomen. De burger wordt aangesproken op zijn eigen verantwoordelijkheid en waar die (om wat voor reden dan ook) ontbreekt, kan hulp en ondersteuning geboden worden, zodat de regie op het eigen leven weer herpakt kan worden.


Deze ontwikkelingen noodzaken tot een herbezinning op de visie op schuldhulpverlening en het maken van zorgvuldige beleidskeuzes in toegang, arrangement, contract en verantwoording. De uitdaging is optimaal resultaat tegen minimale kosten. De inzet moet gericht zijn op maximalisering van het zelforganiserend vermogen van (kwetsbare) burgers. Investeren in het zelforganiserend vermogen vraagt een andere manier van samenwerken tussen gemeente, maatschappelijke organisaties en burgers.. Het is belangrijk dat voorzieningen op elkaar aansluiten Goed opdrachtgeverschap is belangrijk hierbij. Daarbij is verwachtingenmanagement richting de burger cruciaal.

BMC heeft op meer dan 250 plekken in Nederland praktijk ontwikkeld in de begeleiding van de transformatie binnen het Sociaal Domein. BMC beschikt over ervaren adviseurs en beleidsexperts die u kunnen ondersteunen in het laten lonen van schuldhulpverlening, door onder andere:


  • Het in kaart brengen van uw lokale problematiek
  • Ontwikkeling van een integrale visie
  • Organisatie en begeleiding van visiebijeenkomsten
  • Het ontwikkelen van een integraal beleidsplan en uitvoeringsagenda
  • Vormgeven van samenwerking en organisatie van werkprocessen
  • Second opinion op uw beleidsplan
  • Capaciteit, met onze: projectleiders, strategisch adviseurs, beleidsmedewerkers, kwartiermakers, casemanagers, coaches, uitvoerend administratief medewerkers.

BMC Advies Management

Advies- en managementbureau BMC ondersteunt overheden, onderwijs- en zorginstellingen, woningcorporaties en andere non-profitorganisaties bij het oplossen van complexe vraagstukken en het leveren van capaciteit. BMC geeft vorm aan organisatieverandering die past bij de veranderende samenleving op de expertisegebieden Bestuur en Organisatie, Financiën en Bedrijfsvoering, het Sociale Domein, Ruimte en Wonen, Zorg en Onderwijs.