השתלמויות למידה מרחוק במודולות

פירוט והרחבה בנושאי הלימוד במודולות

Big picture

מטרות ומבנה ההשתלמויות

מטרות

השתלמויות חדשניות לקידום וביסוס למידה מרחוק עבור עובדי הוראה.

ההשתלמויות מופעלות ומלוות על ידי מורי מורים מוסמכים.


מבנה

השתלמות למידה מרחוק היא השתלמות מקוונת.

כל אחד מהקורסים הוא בן 10 שעות מוכרות לקרדיטציה.

ניתן לקחת מתוכם 30-20-10 שעות השתלמות.

הקורסים מוכרים לצבירה לגמול (בתנאי שהמשתלם צבר סה"כ 30 ש' בקורסי למידה מרחוק או מיקרוקרדטציה).

במידה ומשתלם למד 10 ש או 20 ש אפשרותו לצבור ולהשלים לגמול מלא בקיץ או בשנה"ל הבאה .

בכל קורס של 10 שעות יתקיימו 2 מפגשים סינכרוניים של 4 שעות ו- 6 שעות מפגשים א- סינכרוניים.

בסוף כל מודולה תוגש מטלה מסכמת לצבירת גמול השתלמות.

מודולות ללמידה מרחוק

הרשמה להשתלמויות

השתלמות - הרשמה קבוצתית בית ספרית


השתלמות - הרשמה מורים ( לא בקבוצה בית -ספרית)

Big picture

נערכים ללמד מרחוק - שיקולי דעת היבטים טכנולוגים

הבנת הצורך לשילוב שתי סביבות בלמידה מרחוק: סביבה סינכרונית וסביבה אסינכרונית.

הכרת הסביבות הסינכרוניות ובחירת הסביבה המתאימה לצורכי בית הספר הלומדים והמלמדים.

הכרת הסביבות הא-סינכרוניות ובחירת הסביבה המתאימה לצורכי בית הספר הלומדים והמלמדים.

הכרת דרכי תקשורת בין השותפים בתהליך הלמידה מרחוק.

הכרות והתנסות עם פלטפורמות וירטואליות ללמידה מרחוק.

רכישת מיומנויות של הפעלת סביבות שונות ללמידה מרחוק בהתאם לצורכי הלומדים והמלמדים.

חשיפה והתנסות באתגרים ובהזדמנויות הטמונות בתהליכי למידה מרחוק.

הכרות והתנסות במודלים שונים ללמידה מרחוק: סינכרונית, א- סינכרונית ולמידה משולבת blended learning.

נערכים ללמד מרחוק - מלמדים מרחוק היבטים פדגוגיים טכנולוגיים – התייחסות ליום למידה מרחוק

הכרות עם הבדלי סוגי הלמידה – הכיתה הפיזית ולמידה מרחוק.

שילוב שתי סביבות הלמידה ביום למידה שלם.

שימור קשב התלמידים לאורך הפעילויות.

הכרת שיקולי הדעת בהכנת מטלות, תוך התייחסות לגיל הלומדים ולאופן הלמידה.

הצגת דוגמאות של פתיחים בשיעור סינכרוני והפעלת הלומדים.

חשיבות התקשורת בין ההורים למורים.

הכרת המצגת ככלי מלווה שיעור.

הכרות עם ההבדלים בין הוראה בכיתה להוראה מקוונת סינכרונית וא-סינכרונית ואת פרקטיקות ההוראה והמשמעויות הפדגוגיות הנגזרות.

הסתכלות על יום הלמידה כמערך שלם שבו מתבצעת הלמידה באופנים שונים סינכרוני, א- סינכרוני ובחומרי הלמידה הנמצאים מחוץ לרשת.

התנסות בתכנון פעילויות מיטביות בפרקטיקות הוראה מגוונות, בתצורות הלמידה השונות תוך הפעלת הלומדים.

נערכים ללמד מרחוק - עזרים דיגיטליים - גיוון דרכי הוראה והערכה

הכרות עם פרקטיקות וכלים שונים להשבחת ההוראה המקֻוונת.

הכרת חשיבות התכנון של למידה מקֻוונת.

הכרת החשיבות של הערכה בלמידה מקֻוונת ולמידת כלים להערכה זו.

הכרות והתנסות עם משחקים לימודיים דיגיטליים בדגש על חשיבות שילובם בלמידה מקֻוונת.

פיתוח המודעות לחשיבות לוח הזמנים המדויק בלמידה מרחוק: מועדי המפגשים בחדרים הסינכרוניים, משך זמן המפגש וכמות המטלות הא-סינכרוניות.

חשיפה והתנסות בדרכים שונות להערכת לומדים בסביבות השונות תוך שימוש בעזרים שונים.

חשיפה למאגרים לגיוון הלמידה והפעלת הלומדים.

חשיפה והתנסות למשחקים, עזרים ומאגרים לימודיים שונים הנמצאים ברשת ככלי להעשרת הלמידה בסביבה הסינכרונית והא-סינכרונית.

נערכים ללמד מרחוק - שיקולי דעת והיבטים פדגוגיים - בתכנון שבוע למידה מרחוק

הכרות של שיקולי הדעת הפדגוגיים בהכנת מערך למידה שבועי לכיתת הלומדים.

הכנת מערכי למידה אפקטיבי מיטבי המאזן בין הוראה במרחבים סינכרוניים למרחבים

א- סינכרוניים עבור התלמידים.

הכרה בחשיבות שיתוף ההורים בפריסת תהליכי הלמידה של ילדיהם בכיתות הוירטואליות.

מלמדים מרחוק - סינכרוני ו- א- סינכרוני בסביבת Google

חשיפה להזדמנויות הטמונות בתהליכי למידה מרחוק כמו גם לאתגרים שבהם.

הכרות והתנסות עם מודלים שונים ללמידה מרחוק: סינכרונית, א-סינכרונית ולמידה משולבת (blended learning).

התנסות בפלטפורמה ללמידה וירטואלית Google Meet

התנסויות בסביבות ענן Google

התנסות בכלי Google ( כגון: בניית שאלונים , מבחנים, שיתוף מסמכים ועוד).

הכרות והתנסות עם Google Classroom.

ניהול מעקב למידה.

מלמדים מרחוק - סינכרוני ו- א- סינכרוני בסביבת Microsoft

חשיפה להזדמנויות הטמונות בתהליכי למידה מרחוק כמו גם לאתגרים שבהם.

הכרות והתנסות עם מודלים שונים ללמידה מרחוק: סינכרונית, א-סינכרונית ולמידה משולבת (blended learning).

התנסות בפלטפורמה ללמידה וירטואלית Microsoft Teams

התנסויות בסביבות ענן Microsoft

הכרות והתנסות עם Teams ( (כגון: בניית שאלונים , מבחנים, שיתוף מסמכים ועוד).

ניהול מעקב למידה.

Big picture