חיפוש אחר דמויות מוסתרות בתנ"ך

למידת חקר: השלמת פערים על ידי חז"ל

ד"ר שרה ויינשטיין, תשע"ז, שיטות חדשניות בהוראת מקצועות היהדות

תיאור הפרויקט

רוב רובן של השמות במקרא הן רשימות של גברים. בעקבות כך, כאשר אישה מוזכרת - הסקרנות עולה ועמה הרצון לדעת יותר על הדמות. מי האישה הזאת? מפני מה זכתה להיזכר במקרא? מה מיוחד בה?


בפרויקט זה, כל קבוצה תחקור דמות אחרת של אישה (או קבוצת נשים) שמוזכרת בלי פירוט או בלי פירוט יתר. (קבוצה אחת תחקור אישה שאפילו לא מוזכרת בתורה אבל מוזכרת על ידי חז"ל.) כאשר חז"ל עמדו בפני דמויות כאלו, הם ניסו להשלים את הפערים וייחסו תכנים וסיפורים לדמויות אלו. בפרויקט זה תגלו את הסיפורים ותנסו להבין את המסרים שרצו חז"ל להעביר דרך תיאור דמויות אלו.

הוראות לפרויקט:


1. העבודה: בזוגות. בשיעור בספרייה, כל זוג סטודנטיות חייבת למצוא את המקורות בתוך הספרים עצמם ולהראות לי את המקור המדויק בתוך כל ספר. אחר כך, תוכלו להעתיק את המקורות האלו מפרויקט השו"ת לדף המקורות שתכינו (שלב 4 למטה)

2. צלמו את המקור המסומן בכוכבית ברשימת המקורות שלכן, וצלמו גם את שער הספר.

3. כתבו פיסקה שבה אתן מציגות את הספר. (עליכן להסביר את תכני הספר, כולל סוג של ספר, מאפייניו, תקופת חיבורו, שם של מחבר אם יש, מהדורות קיימות (לפי השם של המהדיר). השתמשו באנצ' העברית, בספרה של ענת רייזל מבוא לספרות האגדה, ובמרשתת. אל תעתיקו ממקורות אלו - השתמשו במילים שלכן וכתבו הפניה למקור שלכן.

4. הכינו דף מקורות בגוגל דוקס או בוורד. למדו את המקורות מקורות אלו יהוו את הבסיס לפרזנטציה שלכן בפני הכיתה.

5. חלקו את המקורות לשורות ממוספרות כדי להקל על הלמידה.

6. בחירת כלי לפרויקט – מפורט למטה.

תיאור הפרזנטציה והעבודה הסופית

הוראות לפרזנטציה:

 • בחרו כלי להצגת הפרזנטציה המתאים לכן: מצגת, כרוז, smore, roojoom, emaze, ), הצגה, שיר, שילוב של כלים אמנותיים, "מה שאתן רוצות". יש לכן עשר דקות.

 • הכינו את עצמכן גם כן לשאלות של סטודנטיות אחרות ושל המרצה!

 • אתן יכולות לשלב התייחסות למשמעות הלמידה, מוסר השכל שיוצא מתיאור הדמות, מה הלימוד יכול לתרום לתלמידים מבחינה אישית, דתית, רוחנית וכו', או לקשיים שהיית מצפה שיהיו לך בהוראות חומר זה.

 • בסוף כל פרזנטציה נערוך משוב עמיתים ודיון קצר.


הוראות להגשת העבודה באתר:

שלבו בעבודה המודפסת את המרכיבים הבאים:

 1. דף המקורות
 2. המקור המצולם והפסקה על הספר
 3. ניתוח המקורות
 4. פיסקה שבו את מתייחסת למשמעות הלמידה, מוסר השכל שיוצא מתיאור הדמות, מה הלימוד תרם לכן מבחינה אישית, דתית, רוחנית וכו'.
 5. פיסקה שמתארת את הקשיים שהיו לכן במהלך הלמידה.
 6. הפרזנטציה שלכן
Big image

לוח זמנים

שיעורים 2-1: כ"ז ניסן, וד' אייר (23/4 ו30/4): עבודה בספרייה

שיעורים : 7-3 י"א אייר - (ג' סיון (28/5 - 7/5): פרזנטציות

בחרו את היום שבו אתן רוצות להציג את הפרזנטציה שלכן.

Big image

מחוון לציון

10% דף המקורות

50% ניתוח המקורות והסברם

20% פרזנטציה בשיעור

5% התייחסות למשמעות הלמידה

5% תיאור קשיים: חשיבה על איך ללמד את החומר

4% המקור המצולם ופיסקה על הספר

6% משובי עמיתים על 2 פרזנטציות אחרות

כיצד נותנים משוב?

critique and feedback - the story of austin's butterfly - Ron Berger

הדמויות

כל זוג תבחר דמות אחת בתיאום אתי. כל הקודם זוכה.

בהצלחה!

אפשרות 1. סרח (שרח) בת אשר

המקורות:

1. הפסוקים בתנ"ך

2. תלמוד בבלי מסכת סוטה דף י"ג ע"א מ" מי לנו גדול מיוסף " עד דף י"ג ע"ב "קיים זה כל מה שכתוב בזה".

3. ילקוט שמעוני תורה פרשת לך לך רמז סד "רבי אליעזר אומר" עד ף"ף מיד ויאמן העם"

4. רמב"ן פרק ל"ד פס' י"ג סוף ד"ה ויענו בני יעקב את שכם... מהמילים" ואם נאמין בספר מלחמות בני יעקב" עד סוף הפסוק.

ספר הישר (מצורף כאן למטה)


* צלמו את הדף של הגמרא (מקור 2) ממהדורת שטיינזלץ.

אפשרות 2. הנשים הצובאות

המקורות

1. הפסוקים בתנ"ך

2. אונקלוס על הפסוק בתורה ותרגום יונתן בן עוזיאל על הפסוק בנביאים

3. התרגום המיוחס ליונתן וכתר יונתן על הפסוק בספר שמות

4. מדרש תנחומא (ורשא) פרשת פקודי סימן ט' עד "שהעמידו את כל הצבאות האלה".

5. רש"י על הפסוק בתורה

*צלמו את הסימן במדרש תנחומא (ורשא).

אפשרות 3 : אסנת אשת יוסף

המקורות
 1. הפסוקים בתנ"ך
 2. בראשית רבה (וילנא) פרשת מקץ פרשה פט ד"ה ויהי מקץ שנתים ימים, מהמלים" ד"א בכל עצב יהיה מותר" עד "שנטל את בתה"
 3. כתר יונתן (תרגום לעברית של התרגום המיוחס ליונתן בן עוזיאל) על בראשית פרק מ"א פס' מ"ה ובראשית פרק מ"ח פס ט'.
 4. פרקי דרבי אליעזר פרק ל"ז (היגר) עד: או פרק ל"ח במהדורה שבספרייה: "שנ' ויתן לו את אסנת בת פוטיפרע"
 5. ילקוט שמעוני יהושע רמז ט ד"ה "כי שמענו את"


*צלמו את התרגום המיוחס ליונתן בן עוזיאל על בראשית מ"א: מ"ה

אפשרות 4: שפרה ופועה


המקורות

1. הפסוקים בתורה

2. תלמוד בבלי מסכת סוטה דף יא עמוד ב "ויאמר מלך מצרים למילדות העבריות וגו' " עד "בן שמושיע את ישראל"

3. רש"י שמות פרק א' פסוק ט"ו

4. ילקוט שמעוני יהושע רמז ט ד"ה "כי שמענו את"

5. אברבנאל שמות פרק א מהמילים:"והנה המילדות א"א (אי אפשר)" עד "כמו שצוה אותן " .

*צלמו את המקור בילקוט שמעוני

אפשרות 5: אשת און בן פלת

המקורות

 1. הפרק בתורה (שימו לב: מתי שמו מופיע ומתי שמו לא מופיע!)

 2. תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף קט עמוד ב מ"תנו רבנן: עדת קרח אין להם חלק לעולם הבא" עד דף ק"י ע"א "אדהכי והכי אבלעו להו".

 3. רש"י שם על הקטע במספר 2.

 4. משנה מסכת בבא קמא פרק ח משנה א' עד ובבשת" ומשנה ו'


*צלמו את המקור בתלמוד מהדורת שטיינזלץ


אפשרות 6: הנשים בחטא העגל

המקורות


1.שמות פרק כד: יג-יד, פרק לב: א-ד

2.מדרש תנחומא (ורשא) פרשת כי תשא סימן יט עד "לא נאמר אלא "אשר באזניהם"..."

3. פרקי דרבי אליעזר (היגר) - "חורב" פרק מד או פרק מ"ה במהדורה שבספרייה:

...ולפי שהיה חור משבט יהודה" עד "באזני נשיהם אין כתיב כאן אלא באזניהם…".

4.רש"י שמות פרק לב ד"ה באזני נשיכם.

5.אבן עזרא פירוש הקצר שמות פרק לב פסוק א ד"ה קום עשה לנו אלהים, מהמילים " ויש אומרים כי טעם פרקו את נזמי הזהב" עד המילים "ברשות האנשים הנה", וגם פסוק ג' שם ד"ה אשר באזניהם.


*צלמו את הסימן בפרקי דרבי אליעזר

אפשרות 7: ציפורה אשת משה

המקורות

1.הפסוקים בתורה (בספר שמות ובספר במדבר)

2.מכילתא דרבי ישמעאל יתרו - מסכתא דעמלק פרשה א ד"ה ויקח יתרו עד "וירף וגו'".

3. ספרי זוטא פרק יב סימן א' ד"ה "ותדבר מרים ואהרן במשה" עד "הרק אך במשה דבר ה'."

4. רשב"ם במדבר פרק יב פס א ד"ה כי אשה כושית לקח

*צלמו את הסימן במכילתא

אפשרות 8: דינה


המקורות

1. ספר בראשית

2.בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה ח', סימן כ"ח מ" ר' לעזר בשם ר' יוסי בר זמרא וכבשוה וכבשה כתיב" עד "הלכה כר' יוחנן בן ברוקה".

3.קהלת רבה (וילנא) פרשה י', סימן ח': מ"חפר גומץ בו יפול" עד "שנקרא נחש ונשך אותה"

4. פרקי דר' אליעזר פרק לח

5. אברבנאל בראשית פרק לג (השאלה הד') ותצא דינה בת" עד "אשר ילדה ליעקב", ומ"וספר הכתוב שיצאה דינה" עד "מה שפירשתי השאלה הד'".

*צלמו את המקור בבראשית רבה

אפשרות 9: בת יפתח


המקורות

1.ספר שופטים פרק י"א

2.מדרש תנחומא (בובר) פרשת בחוקותי סימן ז

3.רד"ק שופטים פרק י"א פסוק ל"א ד"ה והעליתיהו עולה, ופרק י"א פסוק ל"ט ד"ה ויעש לה את נדרו אשר נדר

4.ויקרא פרק כ"ז פסוק כ"ט

5.רמב"ן שם ד"ה כל חרם אשר יחרם מן האדם מהמילים " וזה היה טעותו של יפתח בבתו" עד " וטעותו היה ממה שאמרתי".

*צלמו את מדרש תנחומא

דמויות גבריות

אפשרות 10: בני אפרים שמתו


המקורות

1. דברי הימים א' פרק ז (פסוקים כ' עד פסוק כ"ז)

2.פירוש יהודה קיל בדעת מקרא על הפסוקים בדברי הימים, והמבוא של יהודה קיל לספר דברי הימים א' עמ' 63-66 "בני יוסף בארץ עוד בימי שבת ישראל במצרים" עם דגש על פירוש של רבי יהודה החסיד.

3. מכילתא דרשב"י בשלח י"ג עמ' 45 שורה 11 "בראתם מלחמה" עד סוף שורה 13.

4. פרקי דרבי אליעזר (היגר) - "חורב" פרק מז מהמלים "ר' אליעזר אומ' כל אותן השנים" עד המילים "שנ' בני אפרים וכו'".

*צלמו את המכילתא דרשב"י

אפשרות 11: המתים שהחייה יחזקאל

1.חזון "העצמות היבשות" בספר יחזקאל

2. יחזקאל לז, א

דניאל ג,א

3.תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף צב עמוד ב מהמילים: "דתניא: רבי אליעזר אומר: מתים... עד "ורמסום".

אפשרות 12: עוג מלך הבשן?

אפשרות 13: הגר, דבורה מינקת רבקה, חרבונא,

נעמה

לחצו כאן

אם אתן בוחרות בכלי של smore, לחצו כאן כדי לראות סרטון הדרכה לכלי זה.