שאול המלך

לירון לוי

פזיז

שאול היה פזיז כי כששמואל קבע עם שאול בסוף שבעת הימים לזבוח זבחים לה' בגלגל , שאול לא חיכה לשמואל והקריב זבחים לבדו.

ציטוט:"ויוחל שבעת ימים למועד אשר שמואל ולא בא שמואל הגלגל ויפץ העם מעליו ויאמר שאול הגישו אלי העולה והשלמים ויעל העולה. ויהי כחלותו להעלות העולה והינה שמואל בא ויצא שאול לקראתו לברכו".

צניעות

שאול המלך היה צנוע.

כאשר שמואל הנביא בא להמליך את שאל למלך, שאל היה מופתע מאד ולא האמין שהוא ראוי למלוך על עם ישראל.

ציטוט:''ויען שאול ויאמר הלוא בן ימיני אנוכי מקטני שבטי ישראל ממשפחתי הצעירה מכל משפחות שבטי בינימין ולמה דיברת אלי כדבר הזה''

אמיץ

שאול המלך היה אמיץ.

לאחר המלכתו למלך, שאול קם ונלחם בכל אויבי ישראל באומץ לב.

ציטוט:''ושאול לכד המלוכה על ישראל וילחם סביב בכל אויביו: במואב, וביבני עמון, ובאדום ובמלכי צובה ובפלישתים ובכל אשר יפנה ירשיע''.