PEDAGOG

IN PEDAGOGIKA

ABSTRACT

The word pedagogue appeared from the Greek word paidagōgós.

Paidagōgóses were Greek slaves that were taking care of Greek boys. Boys stayed at home until the age of 7, when teaching was trusted to slaves. Wealthy boys from rich families could attend secondary school. Greek girls learned for house maids. Sometimes Greek philosophers like Plato and Aristotle taught rich children. Greeks have always emphasized philosophy, literature and rhetoric. They had a tradition of valuing educating. They connected athletics, knowledge and health.

Pedagogy has to deal with education, upbringing and relations. It removed the problems like influence of parents on their children. In general it deals with children and people who do not have extensive knowledge. It campaigns for fairer and more democratic education and for the use of education in pedagogy and parental upbringing as a basis of social reproduction.

A pedagogue should be a person who is patient, communicative, strict and a person who likes spending time and working with children. This type of work should be done by people who are creative and motivated. Creativity and happiness are the basic values or characteristics that that kind of person should have. Loyalty to community is the value that should also be developed by teacher.

Besides education teachers also take care of basic progress in the interactive, psycho-motoric, and social emotional field. He or she also encourages positive self-image and encourages children to be more independent, creative, communicative…

A teacher can work in primary and secondary schools. People who want to be teachers must attend the Faculty of Education. They can choose between a pedagogic and random course at the Faculty.

IZVOR BESEDE

Beseda pedagogika je nastala iz grške besede paidagōgós v pomenu besede vzgojitelj. Prvotni pomen je torej vodnik, voditelj dečkov, otrok.

Paidagōgósi so bili grški sužnji, ki so skrbeli za grške dečke in jih vodili na urjenje, v šolo in skrbeli zanje.

ZGODOVINA


Ob rojstvu otroka je oče odločil ali bo otrok ostal doma ali ne; oče je tudi določil ime - ponavadi po svojem očetu. Dečki so ostali doma vse do 7. leta, šolanje pa so zaupali sužnjem; bogatejši so po 16. letu obiskovali tudi gimnazijo. Deklice so bile bodoče gospodinje in matere. Doma so se učile tkanja in predenja. Otroke premožnejših družin pa so poučevali različni grški filozofi in učenjaki.

POUČEVANJE V STARI GRČIJI

Grki imajo dolgo tradicijo vrednotenja in vlaganja v izobraževanje (paidea). Paideia je bila ena najvišjih družbenih vrednot v starogrškem in helenističnem svetu, medtem ko je bila prva evropska institucija, ki je opisana kot univerza, ustanovljena v 5. stoletju v Konstantinoplu. Univerza v Carigradu je bila prva krščanska evropska posvetna institucija visokošolskega izobraževanja, saj niso učili nobenega teološkega predmeta in glede na osnovni pomen svetovne univerze kot korporacije študentov, prva univerza na svetu.

Grki so močno povezovali atletiko, izobraževanje in zdravje. Gimnazija je postala povezava izobraževanja na eni strani in medicine na drugi strani. Fizično usposabljanje in ohranjanje zdravja ter moči so bila glavna naloga izobrazbe in razvoja mladih. Razen časa, ki je bil namenjen pisanju, računanju in glasbi, je izobraževanje mladih moških potekalo izključno v telovadnici. Pričakovali bi, da je bila tam določena le fizična pedagogika, vendar je bil tudi pouk morale in etike.

Ko so učenci odraščali, se je razvijal neformalen pogovor in druge oblike socialne dejavnosti, institucionalna in sistematična disciplina. Pričeli so z vedo, ki je v današnji družbi kar malce zapostavljena. Pogostokrat se ne zavedamo, kako pomembna je, in sicer gre za retoriko. Ker so bile gimnazije najljubši kraj mladih, so tja zahajali tudi učitelji, predvsem filozofi. Filozofi so se pogosto združevali v pogovorih z učenci in na predavanjih v gimnazijah.

V Atenah so bile tri velike javne gimnazije: Akademija, Licej in Kinosarges. Vsaka je bila posvečena enemu božanstvu. Vsaka od treh je bila znana po sodelovanju s slavno šolo filozofije.

Antisten je ustanovil šolo v Kinosargu.

Platon je ustanovil šolo, kjer so se zbirali akademi, po katerih je bila šola imenovana Akademija in Licej, ki ga je ustanovil Aristotel.

Big image

KAJ JE PEDAGOGIKA?

Pedagogika se ukvarja z izobraževanjem in z vzgojo ter z odnosi. Rešuje vprašanja, kako odrasli vplivajo na otroke in se ukvarja z vzgojo in poučevanjem mlajših oz. psihično še nedozorelih ljudi oz. ljudi s šibkejšim znanjem. Pedagogiko zanimajo kriteriji za pravično in demokratično izobraževanje. Zavzema pa se za prevlado teh kriterijev v pedagogiki kot vedi ter v starševki vzgoji kot temelju t.i. družbene reprodukcije. V tem okviru jo zanima položaj avtoritete.

PEDAGOG

Pedagog mora biti oseba, ki je potrpežljiva, komunikativna, tudi malo stroga, predvsem pa oseba, ki rada dela z mlajšimi pripadniki človeške vrste. Delo pedagoga lahko opravljajo ljudje s stabilnim značajem in z dobro motivacijo. Ustvarjalnost, komunikativnost, vedrost in sposobnost vživljanja v svet otrok so tiste vrste vrednot, ki naj bi jih ta oseba razvila. Odgovornost oziroma zadolžitev razrednega učitelja je učenje in poučevanje učencev in rezultat tega so določena znanja, ki jih učenci pridobijo. Pedagog mora omogočiti otrokom občutek varnosti in pripadnosti. Upoštevan mora biti učenec kot posameznik, hkrati pa je potrebno razvijati pripadnost skupini.

Big image

Nekaj več

Pedagog poleg poučevanja skrbi tudi za celostni razvoj učencev predvsem na spoznavnem, psihomotoričnem in socialno-emocionalnem področju. Učenci se morajo naučiti osvojiti nova znanja in jih uporabiti. Pedagogi vspodbujajo učence k samostojnosti, komunikaciji, ustvarjalnosti in k različnim aktivnostim. Pomembno pa je tudi omeniti, da pedagog skrbi za razvoj otrokove pozitivne samopodobe.

Matura

Ker je skoraj polovica vseh poklicev praktično pedagoške narave, obstajajo različne kvalifikacije. Če želimo na primer biti sprejeti na vzgojiteljsko fakulteto, moramo dobro pisati matura. Poklic vzgojitelja je namreč poklic, za katerega se odloči veliko žensk. Zaradi velikega števila udeleženih se poveča zahtevnost udeležbe. Spet je drugače z vpisom na pedagoško fakulteto, za katero je zahtevnost vpisa manjša oz. rabimo manj točk na maturi.

ZAPOSLITEV, ŠTUDIJ


Pedagog se lahko zaposli v osnovni šoli ali v bolnišnični šoli in v srednji šoli.

Pedagogika je univerzitetni študij na prvi slovenski univerzi (1919 v Ljubljani), že predbolonjska ureditev pa omogoča interdisciplinarni študij z drugimi humanističnimi in družboslovnimi vedami.


Zaposlitev je možna v vseh ustanovah, kjer poteka delo z otroki in mladostniki. Pedagoški svetovalec ima možnost samozaposlitve na področju svetovanja in inštrukcij.


Za poklic razredni učitelj se zahteva univerzitetna izobrazba pedagoške smeri razredni pouk, ali katerakoli druga smer na katerikoli od pedagoških fakultet.


Študentje med študijem spoznajo in razumejo zakonitosti pedagoških teoretskih usmeritev za oblikovanje vzgojnega koncepta javne šole, zakonitosti delovanja vzgojno izobraževalnega procesa in vlogo vzgoje ter socializacije za razvoj posameznika, kulture in družbe, vloge učitelja in učenca kot subjekta in objekta pri pouku, sodobna načela oblikovanja šolske skupnosti ter etična načela in zakonska določila, značilnosti pedagoške vloge učitelja.


Po določenem času učitelj pripravnik pred komisijo opravlja strokovni izpit.

Priprava za poklic

Za poklic pedagoga so pomebne predvsem izkušnje za delo z otroci, mladostniki, in pa izkušnje za poučevanje. Vse te izkušnje pa lahko naberemo že pred začetkom študija z npr. počitniškim delom v vrtcih itd.

Ali je poklic pedagoga iskan?

Odvisno za poklic kakšnega pedagoga gre. Nasplošno pedagogov ne primanjkuje. To velja še posebej za vzgojitelje, saj se veliko žensk, in večinoma ženske, odloči za delo z otroki.
Greek Influence on American Education

Delavnik


Delovni čas je odvisen od področja, na katerem dela. V šoli se delovni čas spreminja glede na urnik, v šoli v naravi, na taborih in kolonijah je pedagog na delu 24 ur na dan, v svetovalnih službah pa ima običajno osemurni delavnik.

Nevarnosti

Delo pedagoga je pogosto stresno. Pomembno je, da loči med službenim in svojim zasebnim življenjem. Poškodbe lahko prinesejo športne aktivnosti ter praktično delo. Pedagoški svetovalec, ki dela s predšolskimi otroki, ima včasih bolečine v hrbtu zaradi pogostega dvigovanja otrok ali pa poškodbe sluha.