Hof van Cassatie

Stan Schepers & Vincent Mingneau

Algemene bevoegdheden.

De voornaamste bevoegdheid: beoordeling van de cassatieberoepen.

Hof van Cassatie neemt kennis van het cassatieberoep tegen;

 • beslissingen van hoven en rechtbanken, in laatste aanleg gewezen
 • beslissingen inzake lokale belastingen
 • arresten van de Raad van State inzake bevoegdheidsconflicten tussen de Raad en de rechterlijke macht
 • tuchtrechtelijke beslissingen van diverse raden.

Bijzondere bevoegdheid.


Het Hof van Cassatie neemt bijvoorbeeld kennis van: • vorderingen tot nietigverklaring wegens machtsoverschrijding van handelingen gesteld door bepaalde personen;
 • vorderingen tot onttrekking van de zaak aan de rechter:
  het gaat om gevallen waarin de eiser twijfelt aan de strikte onpartijdigheid van de magistraat die kennis neemt van de zaak.

 • verhaal op de rechter:
  verhaal op de rechter is een buitengewoon rechtsmiddel en een burgerlijke vordering tegen een rechter of een magistraat van het Openbaar Ministerie.
 • conflicten van bevoegdheid:
 • Het Hof doet uitspraak over de bevoegdheidsconflicten tussen de administratieve rechtscolleges en de rechtscolleges van de rechterlijke macht.

Uitzondering!


In een beperkt aantal gevallen doet het Hof uitspraak zowel in feite als in rechte; • wraking van raadsheren in het hof van beroep, het arbeidshof en het Hof van Cassatie;
  wraking is een procedure bij de rechtbank, die bedoeld is om de objectiviteit van een rechter te beoordelen.
 • hoger beroep tegen tuchtrechtelijke beslissingen van de raad van de Orde van advocaten bij het Hof van Cassatie;
  schorsing of ontzetting van leden van de Raad van State.

Prejudiciële vragen over mededingingsrecht

Enkel het Hof van Cassatie is bevoegd om uitspraak te doen over vragen met betrekking tot de interpretatie van de artikelen van boek IV van het wetboek van economisch recht.

Wanneer de oplossing van een geschil afhangt van de interpretatie van een artikel van dit wetboek, dan kan de rechter een prejudiciële vraag stellen aan het Hof van Cassatie.

Een prejudiciële vraag is een rechtsvraag van een rechter aan een hoger gerecht over de uitleg van een rechtsregel.