Komansman Vwayaj la

Pati 1

Prezentasyon Sa:

Nan atelye sa, ou pral aprann:


  • Eksplore sèvis entèvansyon ki komanse bone.
  • Enpòtans patisipasyon fanmi pandan sesyon entèvansyon bonè yo.
  • Koman fanmi yo pral kapab konekte ak pwofesyonèl ki anseye yo
  • Kijan pou amelyore devlopman pitit yo nan aktivite kotidyen

Atelye sa a se nan 2 pati ak detay ki anba yo


Komansman Vwayaj la 1


Pati I:


Chak timoun ap grandi nan yon vitès endividyèl, men rechèch la montre ke premye twa ane timoun yo se tan ki pi enpòtan pou aprann. Jwenn èd bonè mete pitit ou sou bon chemen pou aprann epi devlope nan tout potansyèl yo. Fòmasyon sa a edike fanmi yo sou Entèvansyon Bonè ak kijan li se bay sipòte fanmi yo ak moun kap bay swen nan devlope konpetans la ak konfyans ede pitit yo aprann epi devlope.

Komansman Vwayaj la 1

Thursday, July 14th, 4pm

This is an online event.

Jeanne Petit, Parent Training Coordinator

Jeanne Petit se Antrene pou paran nou an, li pral prezante atelye ak pwogram nou yo bay fanmi ki pale kreyòl nou yo. Jeanne se tou yon antrenè paran ki pale kreyol sitou. Li gen plis pase 15 ane eksperyans ak tout aspè nan andikap soti nan dyagnostik la, enklizyon ak viv endepandaman, ak plis ankò ... Eksperyans pèsonèl Jeanne ansanm ak yon apwòch miltikiltirèl pou chèche solisyon ede li vin yon paran ki enplike, inovatè, ki cheche resous ansanm ak manm nan kominote li.

Workshop Resources

FND Resources

Parent Education Network

Collectively the PEN Team has over 60 years of experience with all aspects of disability from medical diagnosis, early intervention to school eligibility - IDEA/IEP, inclusion in school & community setting, navigating Transition and Post Secondary options to living independently, and much much more … our goal is to share our experience, strength and hope through informal storytelling of raising our children with a wide range of disabilities & family dynamics.


PEN serves 12 counties from Southeast FL into parts of Central FL, Please call 800-825-5736 if you would like to talk to a Parent trainer.