עבודה בתנ"ך

רומי חזן

שאלה מספר 1-

ציטוט מספר 1:

בהגדה כתוב "וישימו עליו שרי מיסים למען ענתו בסבלתם ובין ערי מסכנות לפרעה את פתום ורמעמסס"

גם בספר שמות בפרק א- פסוק יא- מופיע : "וישימו עליו שרי מיסים למען ענתו בסבלתם ובין ערי מסכנות לפרעה את פתם ורמעמסס"...

פירוש הפסוק הוא שמונו שני שרים שיגבו מיסים שישמשו לבניית הערים המבוצרות (לפרעה ולעם המצרי ) הערים הללו הן פתום ורעמסס.


ציטוט מספר 2-

בהגדה כתוב "ובאותות זה המטה כמו שנאמר ואת המטה הזה תיקח בידך אשר תעשה בו את האותות"..

בשמות פרק ד- פסוק יז- מופיע אותו פסוק : ואת המטה הזה תיקח בידך אשר תעשה בו את האותות"

פירוש פסוק :

משה קיבל מה' מטה באמצעותו הוא יעשה אותות בפני העם כדי להוכיח להם שהוא שליח ה'

שאלה מספר 2-

במשפחתנו במהלך קריאת עשר המכות נהוג לשיר את קטע זה כל המשפחה יחדיו,

סבי בזמן קריאת המכות שופך יין לקערה שעומדת לידו ובזמן זה המשפחה לא מסתכלת על הקערה.

שאלה מספר 3 חלק א'

מכה מספר 10

מכת הבכורות
Big image

שאלה מספר 3 חלק ב'

מכת ערוב-

א. מופיע בשמות פרק ח 'פסוק ט"ז-כ"ח,

ב.מכת ערוב פגעה בכל ארץ מצריים הערוב פגע גם בבני האדם וגם בשדות ,הזוחלים השחיתו את הפירות והירקות, והבהמות השחיתו את השדות.

המכה פגעה בבני האדם בעלי החיים חדרו לבתים ופגעו באנשים ובתינוקות.

ג. הייתה התראה לגבי מכת הערוב ה' ציווה את משה לפנות לפרעה ולומר לו לשלוח את עמו ועם לא ה' יפגע בהם באמצעות מכת הערוב. "שלח את עמי ויעבדוני כי עם אינך משלך הינני משלח בך ובעבדך ובעמך ובביתך בערוב"

ד. בני ישראל לא נפגעו מהמכה המכה הייתה מכוונת רק למצרים "והפליטי ביום ההוא את ארץ גושן אשר עמי עומד עליה לבלתי היות שם ערוב.

ה תגובת פרעה למכה: פרעה פנה לאהרון ומשה בבקשה לבטל את המכה ואמר "אנוכי ישלח אתכם וזבחתם לה' אלוקיכם במדבר רק ארחק לך תרחיקו ללכת העטירו בעמי."

ו. מסקנותיי הן שמכת ערוב הייתה מכה קשה שכן לא פגעה רק בחקלאות אלה גם בבני האדם במבוגרים ובילדים והיא כוונה רק למצרים ולא לבני ישראל.

מכה ברד-

א. מכת ברד מופיע בתנ"ך בספר שמות פרק ט 'פסוק י"ג עד ל"ה.

מכה זו פגע בכל ארץ מצרית "ויהי ברד בכל הארץ מצרית על האדמה ועד בהמה ועד כל עשב שדה בארץ מצרית" ..

ב. מכת ברד פגע במצריים בסביבה ובחקלאות, באדם אשר ירדו כדורי ברד מן השמים ובתוכם להבות אש,

עצים וצמחים נשרפים, מיצריים התמלאו בברד והתפרץ שריפות גדולות וכל מי שיצא ממקום מחסה מת ישר.

ג. לפרעה הייתה אזהרה לפני המכה "הנני ממטיר מחר ברד כבד מאוד אשר לא היה כמותו בארץ מצריים למין יום הוסדה ועד מותה" ... (פ"ס- יח ')

ד. בני ישראל לא נפגע ממכת הברד "רק בארץ גושן אשר שם בני ישראל לא היה ברד" ... (פ"ס- כו ')

ה. פרעה אמר למשה ואהרון - שהפעם הוא ועם שלו חטא וה 'הוא צדיק .פרעה מבקש ממשה להתפלל עליו ועל העם שלו "...

ו. מכת ברד גרמה להרס חורבן והרג. מהאדם ועד הבהמה המכה הייתה קשה והיא פגעה בחקלאות ובבני האדם.

Big image