EL Mentorship

We are here for YOU!

Online Tutoring and Mentoring (Tutoría en línea/ 在线辅导 / Dạy kèm trực tuyến)

Here are the schedules:


Please join zoom online at https://zoom.us/ or on the mobile app with the meeting ID.


Topic: Online Tutoring (English/Spanish)

Time: 10:30 AM - 12:00 PM (Monday - Friday)

Join Zoom Meeting: https://zoom.us/j/259493967

Meeting ID: 259 493 967


Topic: Online Tutoring (English/Vietnamese)

Time: 1:00 - 2:00 PM (Monday - Friday)

Join Zoom Meeting: https://zoom.us/j/616872900

Meeting ID: 616 872 900


Topic: Online Tutoring (English/Chinese)

Time: 2:00 - 3:00 PM (Monday - Friday)

Join Zoom Meeting: https://zoom.us/j/424478206

Meeting ID: 424 478 206


Topic: Online Tutoring (English/Chinese/Vietnamese)

Time: 3:00 - 4:00 PM (Monday - Friday)

Join Zoom Meeting: https://zoom.us/j/694813405

Meeting ID: 694 813 405


*You can choose your preferred language and drop in the meetings anytime.

Google Classroom ~ Online tutoring ~ Socio-emotional Support

We Got This! As we are all adjusting to the mandate of school dismissal, I hope that I can provide you some support during this time. Although we are not physically in school, we will do our best to care for your well-being and provide you ongoing education. Here is the place you can ask questions, get help with your assignment, and simply socialize with your peers!


Saludos Estudiantes! Bienvenido al aula virtual de EL Mentorship si esta es su primera vez aquí. Este es un lugar donde puede recibir recursos y apoyo académico. En este punto, estamos haciendo todo lo posible para apoyarlo de forma remota mientras aprende en línea desde su hogar. Si tiene alguna pregunta acerca de sus tareas, no dude en publicar su pregunta aquí y lo aclararemos lo mejor posible. Los tutores responderán sus preguntas en inglés, español, chino y vietnamita si necesitan apoyo en su idioma principal. Con la participación de todos, saldremos adelate. :D


同学们好!欢迎来到EL辅导教室 - 这是一个你可以得到资源和学习上支持的地方。我们正在尽最大努力,远程支持您正在做的在线学习。如果您对您的作业有任何疑问,请随时将您的问题发在EL辅导教室里(Google classroom里名称为:RHS EL mentorship的班级),我们将尽可能为您解答。如果您需要别的语言支持,导师会用英语、西班牙语、中文和越南语回答您的问题。我们将一起为您解答 :D
我们同时提供了在线网课,如果您有任何作业上的问题, 我们很乐意为您提供帮助。


Xin chào các em học sinh! Chào mừng các em đến với lớp EL Mentorship (Lớp cố vấn dành cho học sinh đang học Tiếng Anh) nếu đây là lần đầu tiên các em biết về nó, đây là nơi các em có thể nhận được nhiều hỗ trợ cũng như tư liệu cần thiết cho việc học. Tại thời điểm này, các thầy cô đang cố gắng hết sức có thể để hỗ trợ các em từ xa trong khi các em đang tự học online (trên mạng) tại nhà. Nếu các em có bất cứ câu hỏi nào về bài tập, cứ tự nhiên mà đăng tại đây và chúng tôi sẽ giúp đỡ trả lời nhiều nhất có thể. Các trợ giảng (tutors) sẽ trả lời câu hỏi của các em bằng Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Trung, và Tiếng Việt nếu các em cần hỗ trợ về mặt ngôn ngữ chính. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn này.

Meet Our Wonderful PAS Tutors

Our two amazing para-educators, Ms. Lourdes Ortega and Ms. Sarah Silva will be here for you as well!

"Life isn't about waiting for the storm to pass; it's about learning to DANCE in the Rain!" - Vinian Greene