"EL VIATGE LECTOR PER ESPANYA"

Projecte pràctic

PLA LECTOR


Contextualització: Cinquè curs primària de la província de Castelló amb un programa lingüístic en valencià (PPEV).

Temporalització : Curs lectiu. Transversal a l'àrea de Llengua Valenciana.

Eix principal: foment de la lectura.

(l’Ordre 44/2011, de 7 de juny, de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana)

Metodologia: Professor guia del procés E/A i alumnat aprenentatge actiu. Treball individual, grupal i cooperatiu.

Competències:

  • La comunicació lingüística
  • El tractament de la informació i la competència digital
  • La competència cultural i artística
  • La competència per a aprendre a aprendre.

ACTIVITATS

COMBINACIÓ DE MATERIAL INSTRUCTIU I LÚDIC

Els continguts, objectius i criteris d’avaluació que serveixen com a base per a l’elaboració de les activitats s’ha consultat el DECRET 111/2007, de 20 de juliol, del Consell, pel qual s’estableix el currículum de l’Educació Primària a la Comunitat Valenciana [ 2007/9730] .

El plantejament de les activitats estan organitzades en 5 recorreguts, amb tres parades casdascun d'ells. Dos de les parades són del tipus lúdic combinades amb una amb caràcter més instructiu, baix el títol: aprenem a llegir textos.

El viatge comença a la Comunitat Valenciana amb unes activitats per introduir aquest pla lector i finalitza a les Illes Canàries, amb un mercat d'intercanvi de llibres.

Big image

- Objectius Generals


  • Despertar, potenciar i estimular l’hàbit i el gust per la lectura
  • Afavorir la relació de plaer en la lectura
  • Utilitat de la lectura
  • Contribuir en la competència lingüística

SORTIDA: Comunitat Valenciana

Exemple: Primer Recorregut

Aplicació del projecte a l'escola de pràctiques

Programa complementari

Optometria "comportamental"- teràpia visual (TMR)


L’institut de neurologia d’Estats Units i de Suècia mantenen que els patrons de moviment específic que es fan durant els primers anys de vida estan inhibint de forma natural els reflexos primitius.

Però, si aquests moviments no s’han fet, o han estat insuficients, podem donar una altra oportunitat al cervell a través d’un programa d’exercicis personalitzats.


Quan hàgem integrat els reflexos notarem resultats a nivell: motor, acadèmic, coordinació ull-mà i emocional.


http://www.visioaudicio.com/optometria-visio/reflexes-primitius-i-terapia-moviments-ritmics/

Conclusions